Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt ekologiczny

Program Edukacji Ekologicznej
pt. „PRZYJACIELE  BŁĘKITNEJ  PLANETY“
Projekt realizowany w Zespole Szkół  Specjalnych nr 2 w Łodzi

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 01.09.2019r
Termin zakończenia realizacji projektu – 30.06.2021r

Cele ogólne projektu:

 • Zapoznanie uczniów z problematyką wody i gospodarki wodnej.
 • Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej.
 • Promowanie proekologicznych zachowań w zakresie ochrony wody.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
 • Zdobycie wiedzy na temat surowców naturalnych.
 • Rozwijanie wiedzy na temat źródeł zanieczyszczenia wody.
 • Uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z nadmierną, niekontrolowaną eksploatacją Ziemi i jej surowców.
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 • Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 • Uczenie wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności czł
 • Inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

Oczekiwane efekty ekologiczne:

 • Zapoznanie uczniów z problematyką wody i gospodarki wodnej.
 • Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej.
 • Promowanie proekologicznych zachowań w zakresie ochrony wody.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
 • Zdobycie wiedzy na temat surowców naturalnych.
 • Rozwijanie wiedzy na temat źródeł zanieczyszczenia wody.
 • Uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z nadmierną, niekontrolowaną eksploatacją Ziemi i jej surowców.
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 • Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 • Uczenie wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka.
 • Inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

Aspekt społeczny realizacji Projektu

Nasza młodzież – to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  zaburzeniami neurologicznymi
i rozwojowymi (zespół Downa, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe).

Osoby niepełnosprawne intelektualnie wykazują ograniczony  poziom wiedzy o środowisku. Niepełnosprawność nie daje im zbyt wielu możliwości do pełnego poznania  świata, który je otacza, czerpania radości z piękna  przyrody i korzystania z jej zasobów. Znaczna większość naszych  wychowanków pochodzi z rodzin patologicznych, o niskim statusie materialnym, często  dysfunkcyjnych, co utrudnia lub uniemożliwia im rozwijanie oraz realizowanie potrzeb poznawczych, a także  nabywanie właściwych postaw społecznych, proekologicznych. Szkoła to dla większości z nich jedyne miejsce, gdzie mogą poznać prawidłowe wzorce zachowań, nauczyć się chronić powietrze, którym oddychają, zdobyć wiedzę o zdrowym stylu życia. Podczas zajęć edukacyjno- wychowawczych  dzieci  mają szansę uświadomić  sobie, że są częścią przyrody i mogą wpływać  na jej zmiany.

Realizacja takiego programu ekologicznego, który obejmuje wycieczki, warsztaty stacjonarne i terenowe, konkursy  daje młodym ludziom  możliwość nabywania  wiedzy i umiejętności w sposób polisensoryczny- czyli najbardziej dla nich efektywny.

Celem naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej jest odpowiednie przygotowanie uczniów do pełnego życia w środowisku społeczno-przyrodniczym, a tym samym wdrożenie ich do  przestrzegania  panujących
w nim zasad. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci z pewnością pozytywnie wpłynie na jakość ich życia w przyszłości.

Zadania do zrealizowania:

1.WODA NA ZIEMI
 „Tajemnice H2O” – warsztaty stacjonarne
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Strefa Wiedzy”.
Podczas zajęć dzieci zapoznają się z obiegiem wody w przyrodzie i zasadami zrównoważonego korzystania
z zasobów wodnych.

2. ZBIORNIKI SŁODKOWODNE
„Nad rzeką, nad jeziorem i w stawie”
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Świat Przygód”.
Podczas zajęć dzieci zdobędą wiedzę na temat polskich rzek, jezior stawów i sposobów ich ochrony.

3. WODY SŁONE I ICH EKOSYSTEMY
 Życie w Bałtyku”- warsztaty stacjonarne
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Świat Przygód”.
Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę o zwierzętach w Bałtyku i ich ochronie oraz etycznych obserwacjach tych zwierząt, w szczególności fok.

4. PSZCZELI ŚWIAT
 Teatr Chorea ,,Rój”
Oglądanie przedstawienia o tematyce ekologicznej, opowiadającego o życiu pszczół i zagrożeniach dla tej populacji owadów wynikających z działalności człowieka – zapominania o zrównoważonym korzystaniu ze środowiska naturalnego.

5. ZANIECZYSZCZENIA WÓD
 Kolory wody”
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Świat Przygód”.
Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę o zanieczyszczaniu wody, filtrowaniu, przepompowywaniu.

6. OCEANY I ICH MIESZKAŃCY
 Życie w oceanie”
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Akademia Wirtualnej Rzeczywistości”.
Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę o faunie i florze oceanu, a także zagrożeniach płynących
z zanieczyszczania wód oceanicznych.

7. OSZCZĘDZANIE WODY
Ulotka informacyjna
Opracowanie przez uczniów ZSS 2 ulotki informacyjnej dotyczącej oszczędzania wody szkole i w gospodarstwach domowych, dystrybucja ulotki na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

 8. WODA, A ŻYCIE
Daleko od wody”
Warsztaty w Ośrodku edukacji Ekologicznej „Źródła” przeprowadzone zgodnie z ofertą ośrodka.
Podczas zajęć dzieci będą mogły się zastanowić do czego potrzebna jest woda.

9. ZIEMIA BŁĘKITNA PLANETA

 Zorganizowanie na terenie ZSS 2 konkursu plastycznego pt. „Wodny świat”.
Konkurs skierowany jest do uczniów ZSS nr 2 z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej (lekką, umiarkowaną i znaczną).
Polegać on będzie na wykonaniu pracy plastycznej (płaskiej lub przestrzennej) przedstawiającej świat wody. Uczniowie będą mogli pracować w grupie lub indywidualnie wykorzystując różne materiały i techniki. Prace będą odzwierciedlały poziom wiedzy zdobytej podczas warsztatów i wycieczek edukacyjnych.

10. ŻYCIE W WODZIE
„Kto oddycha w wodzie?”
Warsztaty w Ośrodku edukacji Ekologicznej „Źródła” przeprowadzone zgodnie z ofertą ośrodka. Podczas zajęć dzieci poznają zwierzęta żyjące w wodzie oraz sposoby ich przystosowania do życia w wodzie. Poznamy również zwierzęta związane z ekosystemami wodnymi.

11. ŹRÓDŁA ENERGII NA ZIEMI
 Wycieczka do Łódzkiego Centrum Nauki EC1- ścieżka przetwarzania energii
Uczniowie będą mogli dowiedzieć się jak powstaje energia i w jaki sposób zostaje przetwarzana, jakie surowce naturalne są do tego wykorzystywane.

12. NATURALNY OBIEG WODY
Obieg wody w przyrodzie”
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących obiegu wody w przyrodzie.

13. ZASOBY NATURALNE NASZEJ PLANETY I ICH WYKORZYSTANIE  PRZEZ CZŁOWIEKA
Wycieczka do Skansenu Rzeki Pilicy, Rezerwatu Niebieskie Źródła, grot w Nagórzycach i tamy na Zalewie Sulejowskim.
Wycieczka ma na celu zapoznanie uczniów z historią i przyrodą rzeki Pilicy, poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej ekologicznych źródeł energii. Podczas wycieczki dzieci obejrzą Niebieskie Źródła – jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Zaplanowano również zwiedzanie groty w Nagórzycach, gdzie znajdowała się kopalnia piasku szklarskiego wydobywanego dla celów budowlanych i hutniczych, a także zwiedzanie elektrowni wodnej na tamie na Zalewie Sulejowskim.

14. GOSPODARKA WODNA W MIEŚCIE
Wycieczka do Muzeum Kanału „Dętka”
Podczas wycieczki uczniowie zapoznają się z historią łódzkiej sieci wodociągowej.

15. ZASOBY NATURALNE NASZEJ PLANETY
Zorganizowanie na terenie ZSS 2 corocznego konkursu ekologicznego dla klas edukacyjno- terapeutycznych. Tematem przewodnim konkursu będą zasoby naturalne i energia Ziemi.
W konkursie (jak co roku) wezmą udział reprezentacje szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych z województwa łódzkiego (ok. 7 drużyn). Konkurs zostanie podzielony na część praktyczną i teoretyczną Tematyka pytań i zadań do samodzielnego wykonania zostanie w całości oparta o wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu. Konkurencje konkursowe prowadzone będą między innymi w oparciu o prezentacje komputerowe, zagadki, łamigłówki, krzyżówki.
Jury wybrane spośród nauczycieli szkół biorących udział w konkursie wyłoni laureatów. O zajętych miejscach decydować będzie ilość zdobytych punktów.

16. ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE
Woda zamiast coli”
Zorganizowanie w klasach warsztatów edukacyjnych na temat zdrowego i ekologicznego żywienia.

17. ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wycieczka do elektrowni wodnej w Niedzicy
Uczniowie będą mogli dowiedzieć się jak powstaje energia i w jaki sposób zostaje przetwarzana, jakie surowce naturalne są do tego wykorzystywane.
Będą też mogli zwiedzić najwyższą w Polsce zaporę z centralnym uszczelnieniem glinowym. Podczas wycieczki zaplanowano również rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim i podziwianie krajobrazów Pienińskiego Parku Narodowego.

 18. EKOLOGIA SPOSOBEM  NA DOBRE  ŻYCIE
Wycieczka do Konarzewa na plantację wikliny.
Podczas zajęć w zagrodzie dzieci będą mogły wzbogacić wiedzę o glebie, poznać tradycyjne i nowoczesne metody uprawy roślin, zapoznać się z zasadami funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego.

19. WODA A ŻYCIE I ZDROWIE
Wycieczka do stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.
Zajęcia ekologiczne w „Leśnej Osadzie Edukacyjnej”.
Celem wycieczki jest zapoznanie dzieci z technologią produkcji wody pitnej, a także technologią oczyszczania ścieków.
Podczas zajęć leśnych uczniowie będą mogli odwiedzić „azyl dla dzikich zwierząt”, przypomnieć sobie zasady ekologicznego zachowania w środowisku leśnym.

20. PSZCZOŁY – PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY
Zagroda edukacyjna w Lipcach – „Pszczeli świat” – zajęcia w pasiece „Pszczeli świat”.
Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy o pszczołach, ich środowisku naturalnym, oraz uświadomienie dzieciom jak są one ważne dla ekosystemu.

 21. RECYKLING A EKOLOGIA
Wodne stwory”
Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem odpadów połączone z wystawą i lekcją edukacyjną na temat recyklingu.

 22. PARKI NARODOWE I ICH ZASOBY NATURALNE
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego i kopalni soli w Wieliczce.
Podczas wycieczki uczniowie zobaczą dolinę Prądnika i dolinę Sąspowską – główne i stale odwadniane jary krasowe, będą mogli podziwiać piękne formy skalne powstałe na skutek działalności wody. Ponadto dzieci dowiedzą się o różnorodności biologicznej parku, jego przeszłości archeologicznej. W czasie wycieczki zaplanowano także zwiedzanie kopalni soli kamiennej w Wieliczce.

 23. WODA – ŹRÓDŁO ŻYCIA NA ZIEMI
Podsumowanie projektu- Zorganizowanie na terenie ZSS 2 quizu o tematyce ekologicznej związanej ściśle z treściami zawartymi w projekcie. W quizie będą brali  udział chętni uczniowie naszej szkoły z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Zadania losowo wybierane przez uczestników będą stopniowane pod względem trudności i zostaną podzielone na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej uczniowie, będą między innymi rozpoznawać zdania prawdziwe i fałszywe, układać hasło z rozsypanki wyrazowej, rozwiązywać krzyżówkę, odpowiadać na pytania.
W części praktycznej uczniowie będą wykonywali plakat informacyjny dotyczący oszczędzania i ochrony wody.  Wykonane plakaty zostaną wywieszone w galerii szkolnej.

Koordynatorzy
Małgorzata Ziomek
Dominika Dowgird