Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt ekologiczny

Program Edukacji Ekologicznej
pt. „PRZYJACIELE  BŁĘKITNEJ  PLANETY“
Projekt realizowany w Zespole Szkół  Specjalnych nr 2 w Łodzi

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 01.09.2019r
Termin zakończenia realizacji projektu – 30.06.2021r

Cele ogólne projektu:

 • Zapoznanie uczniów z problematyką wody i gospodarki wodnej.
 • Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej.
 • Promowanie proekologicznych zachowań w zakresie ochrony wody.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
 • Zdobycie wiedzy na temat surowców naturalnych.
 • Rozwijanie wiedzy na temat źródeł zanieczyszczenia wody.
 • Uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z nadmierną, niekontrolowaną eksploatacją Ziemi i jej surowców.
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 • Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 • Uczenie wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności czł
 • Inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

Oczekiwane efekty ekologiczne:

 • Zapoznanie uczniów z problematyką wody i gospodarki wodnej.
 • Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej.
 • Promowanie proekologicznych zachowań w zakresie ochrony wody.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
 • Zdobycie wiedzy na temat surowców naturalnych.
 • Rozwijanie wiedzy na temat źródeł zanieczyszczenia wody.
 • Uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z nadmierną, niekontrolowaną eksploatacją Ziemi i jej surowców.
 • Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 • Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 • Uczenie wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka.
 • Inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

Aspekt społeczny realizacji Projektu

Nasza młodzież – to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  zaburzeniami neurologicznymi
i rozwojowymi (zespół Downa, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe).

Osoby niepełnosprawne intelektualnie wykazują ograniczony  poziom wiedzy o środowisku. Niepełnosprawność nie daje im zbyt wielu możliwości do pełnego poznania  świata, który je otacza, czerpania radości z piękna  przyrody i korzystania z jej zasobów. Znaczna większość naszych  wychowanków pochodzi z rodzin patologicznych, o niskim statusie materialnym, często  dysfunkcyjnych, co utrudnia lub uniemożliwia im rozwijanie oraz realizowanie potrzeb poznawczych, a także  nabywanie właściwych postaw społecznych, proekologicznych. Szkoła to dla większości z nich jedyne miejsce, gdzie mogą poznać prawidłowe wzorce zachowań, nauczyć się chronić powietrze, którym oddychają, zdobyć wiedzę o zdrowym stylu życia. Podczas zajęć edukacyjno- wychowawczych  dzieci  mają szansę uświadomić  sobie, że są częścią przyrody i mogą wpływać  na jej zmiany.

Realizacja takiego programu ekologicznego, który obejmuje wycieczki, warsztaty stacjonarne i terenowe, konkursy  daje młodym ludziom  możliwość nabywania  wiedzy i umiejętności w sposób polisensoryczny- czyli najbardziej dla nich efektywny.

Celem naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej jest odpowiednie przygotowanie uczniów do pełnego życia w środowisku społeczno-przyrodniczym, a tym samym wdrożenie ich do  przestrzegania  panujących
w nim zasad. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci z pewnością pozytywnie wpłynie na jakość ich życia w przyszłości.

Zadania do zrealizowania:

1.WODA NA ZIEMI
 „Tajemnice H2O” – warsztaty stacjonarne
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Strefa Wiedzy”.
Podczas zajęć dzieci zapoznają się z obiegiem wody w przyrodzie i zasadami zrównoważonego korzystania
z zasobów wodnych.

2. ZBIORNIKI SŁODKOWODNE
„Nad rzeką, nad jeziorem i w stawie”
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Świat Przygód”.
Podczas zajęć dzieci zdobędą wiedzę na temat polskich rzek, jezior stawów i sposobów ich ochrony.

3. WODY SŁONE I ICH EKOSYSTEMY
 Życie w Bałtyku”- warsztaty stacjonarne
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Świat Przygód”.
Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę o zwierzętach w Bałtyku i ich ochronie oraz etycznych obserwacjach tych zwierząt, w szczególności fok.

4. PSZCZELI ŚWIAT
 Teatr Chorea ,,Rój”
Oglądanie przedstawienia o tematyce ekologicznej, opowiadającego o życiu pszczół i zagrożeniach dla tej populacji owadów wynikających z działalności człowieka – zapominania o zrównoważonym korzystaniu ze środowiska naturalnego.

5. ZANIECZYSZCZENIA WÓD
 Kolory wody”
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Świat Przygód”.
Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę o zanieczyszczaniu wody, filtrowaniu, przepompowywaniu.

6. OCEANY I ICH MIESZKAŃCY
 Życie w oceanie”
Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą ośrodka „Akademia Wirtualnej Rzeczywistości”.
Podczas zajęć uczniowie zdobędą wiedzę o faunie i florze oceanu, a także zagrożeniach płynących
z zanieczyszczania wód oceanicznych.

7. OSZCZĘDZANIE WODY
Ulotka informacyjna
Opracowanie przez uczniów ZSS 2 ulotki informacyjnej dotyczącej oszczędzania wody szkole i w gospodarstwach domowych, dystrybucja ulotki na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

 8. WODA, A ŻYCIE
Daleko od wody”
Warsztaty w Ośrodku edukacji Ekologicznej „Źródła” przeprowadzone zgodnie z ofertą ośrodka.
Podczas zajęć dzieci będą mogły się zastanowić do czego potrzebna jest woda.

9. ZIEMIA BŁĘKITNA PLANETA

 Zorganizowanie na terenie ZSS 2 konkursu plastycznego pt. „Wodny świat”.
Konkurs skierowany jest do uczniów ZSS nr 2 z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej (lekką, umiarkowaną i znaczną).
Polegać on będzie na wykonaniu pracy plastycznej (płaskiej lub przestrzennej) przedstawiającej świat wody. Uczniowie będą mogli pracować w grupie lub indywidualnie wykorzystując różne materiały i techniki. Prace będą odzwierciedlały poziom wiedzy zdobytej podczas warsztatów i wycieczek edukacyjnych.

10. ŻYCIE W WODZIE
„Kto oddycha w wodzie?”
Warsztaty w Ośrodku edukacji Ekologicznej „Źródła” przeprowadzone zgodnie z ofertą ośrodka. Podczas zajęć dzieci poznają zwierzęta żyjące w wodzie oraz sposoby ich przystosowania do życia w wodzie. Poznamy również zwierzęta związane z ekosystemami wodnymi.

11. ŹRÓDŁA ENERGII NA ZIEMI
 Wycieczka do Łódzkiego Centrum Nauki EC1- ścieżka przetwarzania energii
Uczniowie będą mogli dowiedzieć się jak powstaje energia i w jaki sposób zostaje przetwarzana, jakie surowce naturalne są do tego wykorzystywane.

12. NATURALNY OBIEG WODY
Obieg wody w przyrodzie”
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących obiegu wody w przyrodzie.

13. ZASOBY NATURALNE NASZEJ PLANETY I ICH WYKORZYSTANIE  PRZEZ CZŁOWIEKA
Wycieczka do Skansenu Rzeki Pilicy, Rezerwatu Niebieskie Źródła, grot w Nagórzycach i tamy na Zalewie Sulejowskim.
Wycieczka ma na celu zapoznanie uczniów z historią i przyrodą rzeki Pilicy, poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej ekologicznych źródeł energii. Podczas wycieczki dzieci obejrzą Niebieskie Źródła – jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Zaplanowano również zwiedzanie groty w Nagórzycach, gdzie znajdowała się kopalnia piasku szklarskiego wydobywanego dla celów budowlanych i hutniczych, a także zwiedzanie elektrowni wodnej na tamie na Zalewie Sulejowskim.

14. GOSPODARKA WODNA W MIEŚCIE
Wycieczka do Muzeum Kanału „Dętka”
Podczas wycieczki uczniowie zapoznają się z historią łódzkiej sieci wodociągowej.

15. ZASOBY NATURALNE NASZEJ PLANETY
Zorganizowanie na terenie ZSS 2 corocznego konkursu ekologicznego dla klas edukacyjno- terapeutycznych. Tematem przewodnim konkursu będą zasoby naturalne i energia Ziemi.
W konkursie (jak co roku) wezmą udział reprezentacje szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych z województwa łódzkiego (ok. 7 drużyn). Konkurs zostanie podzielony na część praktyczną i teoretyczną Tematyka pytań i zadań do samodzielnego wykonania zostanie w całości oparta o wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu. Konkurencje konkursowe prowadzone będą między innymi w oparciu o prezentacje komputerowe, zagadki, łamigłówki, krzyżówki.
Jury wybrane spośród nauczycieli szkół biorących udział w konkursie wyłoni laureatów. O zajętych miejscach decydować będzie ilość zdobytych punktów.

16. ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE
Woda zamiast coli”
Zorganizowanie w klasach warsztatów edukacyjnych na temat zdrowego i ekologicznego żywienia.

17. ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wycieczka do elektrowni wodnej w Niedzicy
Uczniowie będą mogli dowiedzieć się jak powstaje energia i w jaki sposób zostaje przetwarzana, jakie surowce naturalne są do tego wykorzystywane.
Będą też mogli zwiedzić najwyższą w Polsce zaporę z centralnym uszczelnieniem glinowym. Podczas wycieczki zaplanowano również rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim i podziwianie krajobrazów Pienińskiego Parku Narodowego.

 18. EKOLOGIA SPOSOBEM  NA DOBRE  ŻYCIE
Wycieczka do Konarzewa na plantację wikliny.
Podczas zajęć w zagrodzie dzieci będą mogły wzbogacić wiedzę o glebie, poznać tradycyjne i nowoczesne metody uprawy roślin, zapoznać się z zasadami funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego.

19. WODA A ŻYCIE I ZDROWIE
Wycieczka do stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.
Zajęcia ekologiczne w „Leśnej Osadzie Edukacyjnej”.
Celem wycieczki jest zapoznanie dzieci z technologią produkcji wody pitnej, a także technologią oczyszczania ścieków.
Podczas zajęć leśnych uczniowie będą mogli odwiedzić „azyl dla dzikich zwierząt”, przypomnieć sobie zasady ekologicznego zachowania w środowisku leśnym.

20. PSZCZOŁY – PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY
Zagroda edukacyjna w Lipcach – „Pszczeli świat” – zajęcia w pasiece „Pszczeli świat”.
Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy o pszczołach, ich środowisku naturalnym, oraz uświadomienie dzieciom jak są one ważne dla ekosystemu.

 21. RECYKLING A EKOLOGIA
Wodne stwory”
Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem odpadów połączone z wystawą i lekcją edukacyjną na temat recyklingu.

 22. PARKI NARODOWE I ICH ZASOBY NATURALNE
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego i kopalni soli w Wieliczce.
Podczas wycieczki uczniowie zobaczą dolinę Prądnika i dolinę Sąspowską – główne i stale odwadniane jary krasowe, będą mogli podziwiać piękne formy skalne powstałe na skutek działalności wody. Ponadto dzieci dowiedzą się o różnorodności biologicznej parku, jego przeszłości archeologicznej. W czasie wycieczki zaplanowano także zwiedzanie kopalni soli kamiennej w Wieliczce.

 23. WODA – ŹRÓDŁO ŻYCIA NA ZIEMI
Podsumowanie projektu- Zorganizowanie na terenie ZSS 2 quizu o tematyce ekologicznej związanej ściśle z treściami zawartymi w projekcie. W quizie będą brali  udział chętni uczniowie naszej szkoły z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Zadania losowo wybierane przez uczestników będą stopniowane pod względem trudności i zostaną podzielone na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej uczniowie, będą między innymi rozpoznawać zdania prawdziwe i fałszywe, układać hasło z rozsypanki wyrazowej, rozwiązywać krzyżówkę, odpowiadać na pytania.
W części praktycznej uczniowie będą wykonywali plakat informacyjny dotyczący oszczędzania i ochrony wody.  Wykonane plakaty zostaną wywieszone w galerii szkolnej.

Koordynatorzy
Małgorzata Ziomek
Dominika Dowgird