Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i Wizja

MISJA I WIZJA SZKOŁY NA LATA 2023-2028

MISJA SZKOŁY

Misją naszej szkoły jest tworzenie optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju uczniów, umożliwienie wszechstronnego nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji, a także zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Placówka zapewnia przygotowanie do życia we współczesnym świecie oraz daje poczucie bezpieczeństwa i gwarancję samorealizacji. Traktujemy kształcenie, wychowanie za integralną całość. Realizujemy to poprzez:

 • Indywidualizację w zakresie wymagań, metod i form pracy, środków dydaktycznych oraz organizację zajęć w stosunku do każdego dziecka.
 • Planowanie procesu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniając wszechstronny rozwój dziecka.
 • Umożliwianie uczniom rozwijania uzdolnień i zainteresowań.
 • Stwarzanie możliwości nabywania umiejętności praktycznych, pomocnych w zakresie kompetencji zawodowych oraz na otwartym lub chronionym rynku pracy.
 • Rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych i prozdrowotnych.
 • Rozwijanie różnorodnych kompetencji miękkich umożliwiających uczniom dostosowywanie się do dynamicznych zmian zachodzących we współczesnym świecie.
 • Systematyczne ulepszanie warunków lokalowych placówki, doposażanie szkoły, poszerzanie oferty zajęć dydaktyczno-terapeutycznych.
 • Realizowanie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych w placówce, promowanie wartości edukacji.
 • Aktywizowanie rodziców/opiekunów prawnych jako partnerów szkoły, udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie nauczania i wychowania dziecka.
 • Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, posiadającymi wysokie kwalifikacje zgodnie z rzeczywistymi potrzebami szkoły.
 • Włączanie uczniów w aktywne funkcjonowanie w środowisku społeczno-przyrodniczym.
 • Promowanie i prezentowanie w środowisku osiągnięć uczniów i nauczycieli.
 • Monitorowanie losów absolwentów.

WIZJA SZKOŁY

ZSS nr 2 to placówka nowoczesna w centrum Łodzi, specjalistyczna, bezpieczna dla dziecka, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego i na każdego ucznia, odważnie podejmująca wyzwania edukacji i zmierzająca w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych

Placówka ze stuletnią tradycją, przyjazna dziecku, w której najważniejszymi podmiotami są uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Kształtują umiejętność pracy w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej. W naszej szkole kształcenie będzie jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne musi stać się środowiskiem twórczym, w którym każdy z podmiotów będzie mógł realizować się według własnych potrzeb.

Nasza placówka:

 1. Jest twórcza, przyjazna i otwarta na wszechstronny rozwój dziecka – ucznia w zgodzie z oczekiwaniami rodziców, osobistymi możliwościami psychofizycznymi dzieci, przy wsparciu nauczycieli, specjalistów – terapeutów i wszystkich pracowników szkoły.
 2. Holistyczne tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 3. Systematycznie podnosi efektywność kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych poprzez innowacyjne działania.
 4. Współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz instytucjami aktywizacji zawodowej
 5. Prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu
 6. Organizuje wycieczki, wyjścia, zielone szkoły, turnusy rehabilitacyjne, półkolonie
 7. Kultywuje wartości patriotyczne poprzez uczestnictwo w świętach państwowych oraz odwiedzania miejsc pamięci narodowej.
 8. Kształci kompetencje miękkie realizując programy profilaktyczno-terapeutyczne.
 9. Rozwija właściwą współpracę z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania.
 10. Udziela porad specjalistycznych rodzicom, organizuje konferencje, szkolenia specjalistyczne, zajęcia interdyscyplinarne dla Rodziców.
 11. Podnosi kwalifikacje pracowników szkoły zgodnie z jej potrzebami.
 12. Stosuje skuteczne, nowoczesne, aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz pracy terapeutycznej.
 13. Poszerza ofertę zajęć edukacyjno-terapeutycznych, wykorzystując środki pozabudżetowe.
 14. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji oraz stara się przygotować ich jak najlepiej do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.
 1. Baza szkoły umożliwia realizację działań służących harmonijnemu rozwojowi umiejętności uczniów, a także daje poczucie komfortu pracy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem, wiedzą, cierpliwością i pasją wspomagają ich sukces.
 2. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy niepedagogicznie wzajemnie się wspierają i współpracują ze sobą w poczuciu szacunku i empatii.

Uczeń w naszej szkole nie jest jedynie podmiotem oddziaływań wychowawczych, ale przede wszystkim aktywnym uczestnikiem. W naszej szkole kierujemy się zarówno stworzeniem dobrej szansy edukacyjnej każdemu uczniowi, jak i starannym wychowaniem w duchu naszych trzech wartości: Odpowiedzialności, Uspołecznienia i Dzielności.

Szkoła to miejsce gdzie młody człowiek poznaje smak sukcesu indywidualnie i w pracy zespołowej, ale również mierzy się z porażkami, przygotowując się do pełnego i aktywnego życia. Placówka wspiera integralny rozwój ucznia i kształtuje jego dojrzałość, aby rodził sobie w świecie i stawiał czoła zmieniającej się rzeczywistości.