Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i Wizja

MISJA SZKOŁY NA LATA 2018-2023

Zapewnienie wysokiego poziomu wszechstronnego wychowania, edukacji i opieki, terapii oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego dziecka w naszej szkole poprzez:

 • Indywidualizację w zakresie wymagań, metod i form pracy, środków dydaktycznych oraz organizację zajęć w stosunku do każdego dziecka.
 • Systematyczne ulepszanie warunków lokalowych placówki, doposażenie szkoły, poszerzania oferty zajęć edukacyjno – terapeutycznych.
 • Realizowanie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych w placówce, promowanie wartości edukacji.
 • Aktywizowanie rodziców/opiekunów prawnych jako partnerów szkoły, udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie nauczania i wychowania dziecka.
 • Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, posiadającymi wysokie kwalifikacje zgodnie z rzeczywistymi potrzebami szkoły.
 • Promowanie w środowisku, prezentowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

 

WIZJA SZKOŁY

ZSS nr 2 to placówka nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna dla dziecka, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego i na każdego ucznia, odważnie podejmująca wyzwania edukacji i zmierzająca w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, która:

 1. Jest przyjazna, ma na celu wszechstronny rozwój dziecka – ucznia w zgodzie z wolą rodziców przy wsparciu nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników szkoły i organu prowadzącego.
 2. Stale podnosi efektywność kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych poprzez innowacyjne działania.
 3. Rozwija właściwą współpracę z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania.
 4. Udziela porad specjalistycznych rodzicom, organizuje konferencje, szkolenia specjalistyczne, zajęcia interdyscyplinarne dla Rodziców.
 5. Stosuje skuteczne, nowoczesne, aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz pracy terapeutycznej.
 6. Poszerza ofertę zajęć edukacyjno-terapeutycznych, wykorzystując środki pozabudżetowe.
 7. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji oraz stara się przygotować ich jak najlepiej do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Jesteśmy szkołą przyjazną, otwartą na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, dbającą o godność ucznia, zapewniającą mu akceptację oraz bezpieczeństwo. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu uczniowi stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju, stosownie do jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli w jak najszerszym stopniu przygotowani do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Prowadzimy szeroki zakres działań edukacyjno-terapeutycznych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające pokonać słabość. Jesteśmy społecznością nauczycieli i pracowników niepedagogicznych stawiającą sobie wysokie wymagania. Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów oraz zadań szkoły. Realizujemy naszą misję i wizję w oparciu o szeroką współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.